Spring naar de inhoud

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Wolidee

 

 1. Contactinformatie

 

Verkoper:         Wolidee
Velm 14

1730 Asse

0497 29 35 03

Ilse.devalck@gmail.com

 

BTWnummer: BE 0679.691.074

IBAN (KBC) BE60 7360 3901 4070

BIC: KREDBEBB

 

 1. Toepassing

 

Bij elke bestelling aanvaardt de koper de algemene voorwaarden. Deze maken integraal deel uit van de overeenkomst.

 

 1. Offertes en bestellingen

Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend. Elke bestelling is bindend nadat er een schriftelijke bevestiging is of nadat we met de uitvoering van de bestelling begonnen zijn. De informatie omtrent producten en prijszetting zijn onder voorbehoud van wijziging en correctie.

 

 1. Levering

 

Producten worden enkel geleverd in België. De levering van deze producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren tussen de 2 en 5 werkdagen, tenzij anders vermeld of meegegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend maar louter als richtlijn.  Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of betalen van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

In geval van niet levering worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of enige andere vergoeding.

Foutief doorgegeven leveringsadressen behoren tot de verantwoordelijkheid van de koper.  Deze kunnen mogelijks aanleiding geven tot extra kosten. Deze kosten zijn dan ook ten laste van de koper.

De kosten van de levering en transport zin niet in de prijs van de koop inbegrepen, maar deze worden afzonderlijk vermeld. De vaste leveringskost is 4,95 eur.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Wolidee tot de volledige betaling van de prijs, met eventuele kosten voldoen is. Bij niet betaling behouden wij het recht de goederen terug te nemen, op kosten van de koper.

 1. Klachten

 

Klachten dienen aan ons gericht te zijn. Een klacht omwille van een niet-conforme levering, of een klacht omwille van verborgen gebreken moet de klacht binnen de 8 dagen gebeuren.

 

 1. Foto’s en afbeeldingen

 

Wolidee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurverschil tussen foto’s op de website en de realiteit.

 

 1. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het  Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor de schade in geval van opzet of grove fout. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 1. Verzakingsrecht

 

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet dd 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afzien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Wolidee, Velm 14,  1730 Asse, België. Goederen die specifiek gemaakt zijn voor de koper worden niet teruggenomen. Hierbij kan de koper zich dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

 

 1. Overmacht

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering omwille van gebeurtenissen buiten onze wil om. Dit omvat evengoed gebeurtenissen buiten onze normale controle, moeilijkheden of problemen bij de aanvoer of tekorten van grondstoffen, vertragingen in transport, stakingen die hetzij onszelf hetzij onze leveranciers raken. Dit geldt ook indien de gebeurtenissen voorzienbaar zouden zijn.

 

 1. Prijzen en betaling

 

De facturen zijn te betalen ten laatste op de eindvervaldag die vermeld staat op de factuur.  Met de gegevens vermeld op de factuur.

Elke klacht betreffende facturen dienen gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie dagen na ontvangst van de factuur.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, interesten worden aangerekend à rato van 2%.

Bij wanbetaling en indien een aanmaning zonder gevolg is gebleven, zal daarenboven nog een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van de openstaande bedragen. Met een minimumbedrag van 75 eur.

Wij behouden ons daarbij het recht om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de koper op de overeenkomst de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper te schorten of deze zelfs met onmiddellijk ingang stop te zetten. Dit zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst.

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de koper; kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

 

 1. Persoonsgegevens

 

Door te bestellen bij Wolidee staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen. Wolidee zal deze gegevens niet overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

 

 1. Bewijs

 

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van de relatie elektronisch bewijs, zoals daar zijn bijvoorbeeld email,…

 

 1. Schendbaarheid

 

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikels niet aantasten.

 

 1. Toepasselijk recht

 

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.